ok-7003 tag3กล้องวงจรปิด สำหรับภายนอกอาคาร พร้อมหลอดอินฟาเรดสำหรับการมองภาพกลางคืน ความคมชัดของกล้องวงจรปิดอยู่ที่ 700 TVL เลนส์ที่ใช้ในการมองของตัวกล้อง 3.6 mm ภาพที่ได้จะเป็นภาพกว้าง มาพร้อมขากล้องสีเดียวกับตัวกล้องเพื่อเพิ่มความสวยงามในการติดตั้ง ตัวกล้องเป็นระบบ PAL
16 15 14 04 03 02 01

ok-7003

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search