ประกาศแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 In กล้องวงจรปิด

ประกาศแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท โอกามิเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

30 เมษายน 2557

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน  และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย บริษัท โอกามิเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

นายณัฐพัฒน์ มาดี(นุ๊ก) ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย

นายชัยณรงค์ แซ่ฟุ่ง(ตี๋) ตำแหน่งพนักงานช่างติดตั้ง

บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท โอกามิเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่30เมษายน 2557 เป็นต้นมาการกระทำใดของกลุ่มบุคคลดังดล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ทราบเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯและหากลูกค้าหรือบุคคลใด เคยได้รับความเสียหายจากบุคคลดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมมายังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข02-543-6905  email : manager@okamithai.comจักขอบพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

สันติ วิชชุการ

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search