bgproduct10-1hd-sdiเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดชนิด hd-sdi 8 ช่องสัญญาณภาพและอีก 8 ช่อ่งสัญญาณเสียงซึ่งเครื่องรุ่นนี้ลองรับการบันทึกชนิด 1080 P ในอัตราภาพที่ 25/กล้อง หรือ200F/8ช่องสัญญาณภาพ ลองรับการดูภาพกล้อง cctv ผ่านทาง ipad, iphone, android และ windows mobile ซึ่งเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมระบบ CMS เพื่อสามารถดูภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ใสหลายสถานที่ในเวลาเดียวกันและเครื่องรุ่นนี้ลองรับการต่อ hdd.ได้สุงสุด 8 TB. และยังมีระบบต่างอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการนำถ่ายโอนข้อมูลการบันทึกผ่านระบบอินเตอร์เนตหรือการดูย้อนหลังผ่านทางโทรศัพย์ก็ยังได้นะครับ
freecms161110090806050403

ok-0804hd-l1ok-0804hd-i2

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search