cctv5007tag1รายละเอียด: CCTV กล้องวงจรปิด ทรงมาตรฐาน สามารถเลือกหน้าเลนส์ได้ระหว่าง 4mm-16mm หน้ากล้อง 1/3″ สี ระบบ CCD ไอซีที่ใช้ Sony Effio Hi-Res ค่าความละเอียดของภาพ 550 TVL ความสามารถของกล้องรุ่นคือติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก แต่ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมสำหรับแต่ล่ะสถานที่ๆใช้ งาน และการใช้แสงน้อย ระบบการควบคุมกล้องวงจรปิดเป็นระบบดิจิตอล
16 15 14 04 03 02

ok-5007

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search