bgproduct03-3tag3กล้องวงจรปิดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการติดตั้ง ภายนอกอาคารหรือถ้าจำเป็นจริงๆ เราสามารถติดตั้งภายในอาคารได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมสำหรับสถานที่เป็นหลักครับ โดยกล้องรุ่นนี้มีหลอดอินฟาเรดค่อนข้างมากทำให้ความสามารถในการมองภาพ ตอนกลางคืนค่อนค้างไกล แต่ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานไม่เหมาะในการมองภาพไกลเกิน 20 เมตร ความคมชัดของกล้องรุ่นนี้อยู่ที่ 650 TVL ไอซีที่ใช้เป็น sony Effio Hi-Res ทำให้ภาพที่ได้ค่อนข้างชัดแต่ต้องดูที่ตัวเครื่องบันทึกที่ใช้เป็นส่วน ประกอบด้วยครับ ระบบการเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปรับแสง การเปิด/ปิด ระบบการย้อนแสง หรือความคมชัดของภาพที่ได้
16 15 14 04 03 02 01

5

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search